S&P

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • btn-mail
  • btn-print

“หลักที่เรายึดถือในการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน คือเรื่อง คุณภาพ คุณค่า และคุณธรรม”

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 เป็นปีที่ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 3 ราคาพืชผลสำคัญทางการเกษตรของประเทศ เช่นข้าวและยางพารา ก็ยังอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับภาวะภัยแล้งในช่วงต้นของปี ภาวะน้ำท่วมในหลายๆ ภูมิภาคของประเทศในช่วงปลายปี 2559 ผนวกกับภาวะเศรษฐกิจอื่นๆ และภาวะการเมือง ส่งผลให้รายได้และความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยทั่วไปลดลงจึงผลกระทบต่อหลายๆ ธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจอาหาร

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ เอส แอนด์ พี “ To be the Most Trusted Thai Restaurant & Bakery Chain” เราจึงไม่หยุดยั้งที่จะสร้างการเจริญเติบโตปรับกลยุทธ์ที่จะรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เอส แอนด์ พี ได้ขยายสาขาเพิ่มเติมในปี 2559 จำนวนมากกว่า 30 สาขา เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการและการเข้าถึงลูกค้าในประเทศให้มากขึ้น นอกจากนั้นยังได้ขยายสาขาในต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย ได้แก่ ร้านอาหารภัทรา ที่ Hamstead ประเทศอังกฤษ เอส แอนด์ พี สาขาที่ 2 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และเป็นครั้งแรกที่เปิด Vanilla Restaurant ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2559 เราได้เปิดร้านในแนวความคิดใหม่ 2 สาขา คือ SNP/HEADQUARTER และ SNP/CAFE เพื่อนำเสนออาหารไทยรูปแบบนีโอคลาสสิค และอาหารนานาชาติ ในรูปแบบและบรรยากาศของร้านที่ทันสมัย ให้กับลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย นิยมชมชอบบรรยากาศที่แปลกใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มสำหรับลูกค้า เอส แอนด์ พี

ด้านการผลิต ได้มีการติดตั้ง Solar Roof ที่โรงงานเบเกอรี่บางนา เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้กับระบบแสงสว่างของโรงงานรวมทั้งการวางโครงสร้างเพื่อเริ่มต้นนำระบบ Lean Manufacturing และระบบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมาใช้ในกระบวนการผลิต ในด้านระบบข้อมูลการบริหาร เอส แอนด์ พี ได้ติดตั้งระบบ SAP ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อเสริมระบบการบริหาร โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2559 และจะสามารถเปิดใช้งานระบบ (GO LIVE) ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2560 เป็นต้นไป

นอกจากนั้น บริษัทฯ ก็ยังได้ปรับปรุงระบบงานด้านการตลาดและการขาย โดยการนำเทคโนโลยีระบบดิจิตอลมาใช้งานมากขึ้นเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำรวจผลการให้บริการ และการส่งและการรับข่าวสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และบุคคลภายนอก ในด้านการพัฒนาบุคคลากรเอส แอนด์ พี ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบุคคลากรในทุกๆ ระดับ นับตั้งแต่ การฝึกงานนักศึกษา การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีการพัฒนาและฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนทวิภาคีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนพนักงานให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม การเข้าไปช่วยปรับสภาพแวดล้อมและโภชนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนเช่นกิจกรรม “Kitchen for Kids”ที่ไปช่วยสร้างโรงครัว แนะนำด้านการปรุงอาหารและโภชนาการ และติดตามประเมินผลให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม และโครงการช่วยผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมในการใช้ชีวิตในสังคม และการนำมาใช้ในการทำงานอย่างได้ผล

หลักที่เรายึดถือปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนมาตลอด คือ คุณภาพ คุณค่า และคุณธรรม เพื่อมอบสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง ที่เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติและโลกของเรา

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งความรัก ความทุ่มเทของพนักงานและผู้บริหาร ในการสนับสนุนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา และต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 44 ของการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกันต่อไปในอนาคต


เกษสุดา ไรวา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร