S&P

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • btn-mail
  • btn-print

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงความสลับซับซ้อนที่มีมากขึ้นในการทำธุรกิจและสังคม จนส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ

ปี 2560 จึงนับเป็นปีแห่งความท้าทายและสะท้อนถึงความจำเป็นในการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจให้สอดรับและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีเสถียรถาพ

ปีแห่งความท้าทายที่มาพร้อมโอกาส เอส แอนด์ พี ได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใต้แนวปฏิบัติ "คุณธรรมเพื่อความยั่งยืน" โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปโดยมีแผนปฏิรูปธุรกิจ ดังนี้

  • การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารตามพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า (Customer Group) เพื่อการจัดสรรสินค้าและบริการ ตลอดจนกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดที่จะนำมาใช้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
  • การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้และสนับสนุนกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเข้าถึงและขยายฐานลูกค้า ด้วยการรวมศูนย์ช่องทางการสื่อสารการตลาดไปสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อบริหารต้นทุนให้คุ้มค่า
  • การพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเราให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของแบรนด์ที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว

การดำเนินการตามแผนปฏิรูปธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของ เอส แอนด์ พี ที่ท่านมอบให้แก่บริษัท ตลอดจนความทุ่มเทของพนักงานและผู้บริหาร ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างอุตสาหะ มาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป


เกษสุดา ไรวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร