สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
Print This  Email This 

"ผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจของปี 2558 ถือเป็นผลของความทุ่มเททำงานของทุกๆ ฝ่าย ทั้งพนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งการสนับสนุนด้วยดีตลอดมาของลูกค้า คู่ค้า และผุ้ถือหุ้นทุกๆคน"

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 ที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ เอส แอนด์ พี ยังคงเป็น แบรนด์ร้านอาหารและเบเกอรี่ที่ได้รับความชื่นชอบจากลูกค้าอยู่เสมอ ดังวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “To be the Most Favorite Brand of Thai Restaurant & Bakery”

การสร้างแบรนด์ : แม้ เอส แอนด์ พี จะเป็นแบรนด์ที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางจากการที่อยู่ในตลาดมานานกว่า 40 ปี แต่เราก็ไม่หยุดยั้งที่จะสร้างการ ตระหนักรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของเราในกลุ่มลูกค้า โดยการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆแก่ลูกค้ากลุ่มปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อเน้นย้ำถึงการไม่หยุดนิ่งอยู่ กับที่ของเรา การสร้างตลาดใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างกว่าที่เป็นอยู่และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการขยายสาขาที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี และรวม ถึงการสร้างแบรนด์ผ่านช่องทางดิจิตอลมาเก็ต

การเติบโต : นอกจากการทำแผนกระตุ้นยอดขายในร้านที่มีอยู่เดิม ทั้งโปรโมชั่นการตลาดหลายรูปแบบ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การ ปรับปรุงบรรยากาศร้านให้ทันสมัย การยกระดับคุณภาพการบริการให้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้ว เรายังมีการเปิดร้านใหม่ในทำเลซึ่งได้กลั่นกรอง แล้วว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ทั้งแบรนด์เอส แอนด์ พี และ แบรนด์ในเครือ ยอดขายที่ได้จากทั้งร้านเดิมและร้านที่เปิดใหม่ในปี 2558 ช่วยสร้างการเติบโตของเอส แอนด์ พี ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ ผ่านมากว่า 4% ทั้งนี้เรายังได้เน้นย้ำการสร้างการเติบโตโดยมองความ ต้องการของลูกค้าหรือความต้องการในตลาดเป็นสำคัญอีกด้วย

การยกระดับศักยภาพของโรงงานและช่องทางการค้า : สิ่งที่น่า ชื่นชมเป็นอย่างมากสำหรับการผลิตของโรงงานในปี 2558 นี้ก็คือ ความสามารถในการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามเป้าหมาย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายได้แล้ว ในขณะเดียวกันก็ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของ บริษัทเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย และเมื่อหันไปมองช่องทางการค้าของ บริษัทแล้ว การเติบโตก็นับว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยนอกจาก ยอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีที่แล้วเกือบ 10% แล้ว เรายังพบความ ท้าทายใหม่ของช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังประเทศจีนสำหรับขนม ไหว้พระจันทร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเบเกอรี่ยอดนิยมของเอส แอนด์ พี

การขยายตัวในต่างประเทศ : ในปี 2558 นี้เรามีการเปิดร้านใหม่ที่ อังกฤษคือ ร้าน Patara สาขา Berners Street ซึ่งนับเป็นสาขาแรกภาย ใต้การทำงานร่วมกันของเราและคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญคือ ไมเนอร์ กรุ๊ป โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะเสริมกำลังกันเพื่อขยายธุรกิจโดยเฉพาะใน ประเทศอังกฤษให้แข็งแกร่งและเติบโตมากยิ่งขึ้น ขณะที่ในภูมิภาค ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น เราได้ผ่านช่วงการดำเนินงาน มาเกิน 1 ปีแล้วของเอส แอนด์ พี สาขาแรกในกัมพูชา ซึ่งนับว่า ประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้เรามีความมั่นใจในศักยภาพของการ เติบโตของตลาดในประเทศนี้ และได้วางแผนที่จะสร้างสาขาที่สองและ สามในกัมพูชาในระยะเวลาอันใกล้นี้ พร้อมๆกับสาขาใหม่ในประเทศ เพื่อนบ้านใกล้เคียงประเทศไทย

การพัฒนาระบบและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ : ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเราได้มีการพิจารณา อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนำระบบ SAP ERP มาใช้ในการ วางแผนการใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งใน รอบปี 2558 ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงสำคัญในการปรึกษาหารือและวางแผน ร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทเพื่อให้การดำเนินการวาง ระบบที่จะเริ่มในตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิด ประโยชน์มากที่สุดแก่องค์กร

การพัฒนาบุคลากร : การให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากร อย่างยั่งยืนหลายด้าน ด้วยการให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรม ทั้งด้านทักษะความชำนาญของงานเฉพาะอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึก อบรมหน่วยครัว เครื่องดื่ม ขาย เบเกอรี่ และบริการ และการพัฒนา ด้านการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ อีกทั้งยังได้สร้างบุคคลากรผ่าน ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี ด้วยการให้การศึกษาแก่นักเรียน ด้อยโอกาสทั่วประเทศให้มีความรู้ความสามารถมีโอกาสทำ งานเมื่อ เรียนจบทันที รวมทั้งการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนทวิภาคีจากวิทยาลัย อาชีวศึกษาทั่วประเทศ และให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมกับหลายสถาบันอุดมศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความ สามารถตรงกับความต้องการของธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ และ การจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบ ต่อสังคมของธุรกิจ รวมไปถึงหลักสูตรการพัฒนาจิต (บ้านไรวา) เพื่อ การเป็นบุคคลากรที่ดีขององค์กรและสังคมต่อไป

ผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจของปี 2558 ถือเป็นผลของการทุ่มเท ทำงานของทุกๆ ฝ่ายทั้งพนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมด้วยดีตลอดมาของลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นทุกๆ คน ดิฉันจึง ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ทีนี้ และขอสัญญาว่าจะ นำพา เอส แอนด์ พี ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


เกษสุดา ไรวา
กรรมการผู้จัดการใหญ

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara