S&P

สารจากประธานกรรมการบริษัท
  • btn-mail
  • btn-print

“S&P เป็นผู้นำของร้านอาหารไทยระดับแนวหน้าที่ส่งมอบสินค้า และบริการให้กับลูกค้าทุกระดับได้อย่างประทับใจ และเป็นผู้นำด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพแก่เยาวชนไทยให้เป็นคนดี และคนเก่งอย่างยั่งยืน”

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความรู้สึกเศร้าโศกร่วมกันจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

S&P ได้ร่วมถวายความอาลัยและจงรักภักดีทุกช่องทางเท่าที่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริการอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้แก่ ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพที่สนามหลวง การขอพระราชทานอนุญาตเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้ แต่เรายังคง ไม่ลืมการพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาพนักงาน การสร้างคนจากศูนย์การเรียนเอส แอนด์ พี ที่เพิ่มปริมาณและคุณภาพมากขึ้นทุกๆปี เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง แรงงาน และ S&P ยังคงใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังเรื่องที่โดดเด่นที่สุดใน 43 ปีที่ผ่านมาคือ นำร่องโรงงานเบเกอรี่พลัง แสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งแผง Solar Roof “โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ประหยัดพลังงาน” ให้กับสายการผลิตเบเกอรี่ โรงงานบางนา กม. 23.5

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนบริษัทด้วยดี เสมอมา ในปีที่ 44 นี้ เราจะยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งมั่นการรักษาคุณภาพของ S&P ในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีและการบริการ ที่ประทับใจตลอดไป


ภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร