สารจากประธานกรรมการบริษัท
Print This  Email This 

"S&P เป็นผู้นำในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี และคนเก่งอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความเอาใจใส่ และความชอบในงานที่ทำ เพื่อมอบสินค้าและการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่าน"

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ถือหุ้น

S&P ดำเนินธุรกิจมาถึงปีที่ 43 ผ่านสถานการณ์ต่างๆ มามากมาย พร้อมทั้งยังคงเจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่ว่า “เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ได้รับความชื่นชอบทั่วโลก”

S&P มีความมุ่งมั่นในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า จึงได้มีการพัฒนาหลายๆ ด้านในปีที่ผ่านมา นอกจากการสร้างโรงงานผลิต เบเกอรี่ที่ลำพูนแล้ว ยังมีการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ผ่านศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี รวมทั้งการฝึกนักเรียนสายวิชาชีพจากทั่วประเทศผ่านระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาว่า S&P เป็น ผู้นำในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่งอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการฝึกอบรมบุคคลากรให้มีความเอาใจใส่ และความชอบในงานที่ทำ เพื่อมอบ สินค้าและการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา เราจะยังคงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของ S&P ในการมอบการบริการที่ดีเยี่ยมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นยอด ตามความหมายของ S&P นั่นคือ Super Service and Premium Products


ภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara