S&P

สารจากประธานกรรมการบริษัท
  • btn-mail
  • btn-print

“S&P เป็นผู้นำของร้านอาหารไทยระดับแนวหน้าที่ส่งมอบสินค้า และบริการให้กับลูกค้าทุกระดับได้อย่างประทับใจ และเป็นผู้นำด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพแก่เยาวชนไทยให้เป็นคนดี และคนเก่งอย่างยั่งยืน”

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่ก่อตั้ง S&P มาจนถึงปีที่ 45 ในปี 2561 นี้ จากร้านไอศกรีมคอนเนอร์เล็กๆ ในซอยประสานมิตร จนกลายเป็นร้านอาหารและเบเกอรี่ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศคือ 137 ร้าน ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในนามของร้านอาหารและเบเกอรี่ที่มีคุณภาพ และมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ในประเทศไทย

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีสภาวะเศรษฐกิจและมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจทำให้ธุรกิจระดับประเทศหลายๆ แห่งชะลอตัวไปบ้าง S&P ยังคงใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม มอบแด่ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างดีที่สุด ได้แก่ การมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสะอาด อร่อยให้แก่ลูกค้า การดูแรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน การสร้างคนโดยผ่านศูนย์การเรียนเอส แอนด์ พี เพื่อฝึกเยาวชนให้มีอาชีพไปพร้อมกับให้มีความชำนาญในอาชีพรองรับธุรกิจของ S&P ที่ต้องเติบโตต่อไปการฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ให้มีทักษะความชำนาญเพื่อบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าทุกท่าน การปรับเปลี่ยนระบบขั้นตอนของการทำงาน โดยใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น ตอบรับกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละยุคสมัยที่มีการแข่งขันในภาคธุรกิจสูง

บริษัทขอให้สัญญาต่อทุกๆ ท่านว่าจะยังคงตั้งใจและดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทด้วยดีเสมอมา ในปีที่ 45 นี้ เรายังคงมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพของ S&P ในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีและการบริการที่ประทับใจ พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน S&P จะยังคงร่วมมือร่วมใจทุ่มเทในภารกิจเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ปี


ภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร