คณะกรรมการบริษัท
Print This  Email This 
ชื่อ ตำแหน่ง
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ
2. นายประเวศวุฒิ  ไรวา ประธานกรรมการบริหาร
3. นางเกษสุดา  ไรวา   กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา   กรรมการอิสระ
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล   กรรมการอิสระ
6. นายปิยะ ซอโสตถิกุล    กรรมการอิสระ
7. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์       กรรมการอิสระ
8. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค           กรรมการ
9. นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการ
10. นายขจรเดช ไรวา กรรมการ
11. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ
12. นายวิทูร ศิลาอ่อน   กรรมการและเลขานุการบริษัท

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara