S&P

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  • btn-mail
  • btn-print

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2560 พิจารณารับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรือคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอแล้ว จะคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 89.7

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 เทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2559 2558 2557
1. กำไรสุทธิ   (ล้านบาท) 437.51 606.13 497.74
2. จำนวนหุ้น   (หุ้น) 490,408,365 490,408,365 490,408,365
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น      
  3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.10 0.20 0.10
  3.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (บาท/หุ้น) 0.70 0.90 0.70
4. เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 392.33 539.45 392.33
  4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท) 49.04 98.08 49.04
  4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (ล้านบาท) 343.29 441.37 343.29
5. อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ  (ร้อยละ) 89.67 89.00 78.82

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร