นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Print This  Email This 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทุกปี ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2559 พิจารณารับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท หรือคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอแล้ว จะคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 89.00

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 เทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2558 2557
1. กำไรสุทธิ   (ล้านบาท) 606.13 497.74
2. จำนวนหุ้น   (หุ้น) 490,408,365 490,408,365
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น    
  3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.20 0.10
  3.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (บาท/หุ้น) 0.90 0.70
4. เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 539.45 392.33
  4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท) 98.08 49.04
  4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (ล้านบาท) 441.37 343.29
5. อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ  (ร้อยละ) 89.00 78.82

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara