ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
Print This  Email This 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์ SNP
ประกอบธุรกิจหลักประเภท เครือร้านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป แช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิดร้านอาหารไทยใน ต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 490,408,365 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 490,408,365 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 490,408,365 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2034/100-107 ชั้น 23 - 24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)
โทรศัพท์ (02) 785 - 4000
โทรสาร (02) 785 - 4040
อีเมล์ presidentoffice@snpfood.com
โฮมเพจบริษัท www.snpfood.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 679-6005 โทรสาร (02) 679-6041

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara