S&P

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  • btn-mail
  • btn-print

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

ณ ห้อง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ขนาดไฟล์ 240 KB.
เอกสารแนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 361 KB.
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM 11.9 MB.
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคำนิยามกรรมการอิสระ
- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และนิยามกรรมการอิสระ 869 KB.
- คำนิยามกรรมการอิสระ 95 KB.
เอกสารแนบ 4 : แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมข้อมูล
กรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ ก. 53 KB.
- หนังสือมอบฉันทะ ข. 110 KB.
- หนังสือมอบฉันทะ ค. 116 KB.
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 258 KB.
เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 130 MB.
เอกสารแนบ 6 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 182 KB.
เอกสารแนบ 7 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม 140 KB.
เอกสารแนบ 8 : แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 171 KB.

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร