หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
Print This  Email This 
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
ณ ห้อง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
(240 KB)


เอกสารแนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559   361 KB.
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบCD-ROM   11.9 MB.
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคำนิยามกรรมการอิสระ    
  - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และนิยามกรรมการอิสระ   869 KB.
  - คำนิยามกรรมการอิสระ   95 KB.
เอกสารแนบ 4 : แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ    
  - หนังสือมอบฉันทะ ก.   53 KB.
  - หนังสือมอบฉันทะ ข.   110 KB.
  - หนังสือมอบฉันทะ ค.   116 KB.
  - ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ   258 KB.
เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น   130 KB.
เอกสารแนบ 6 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น   182 KB.
เอกสารแนบ 7 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม   140 KB.
เอกสารแนบ 8 : แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น   171 KB.

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara