S&P

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  • btn-mail
  • btn-print

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

ห้อง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ เลขที่ 1880
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ขนาดไฟล์ 240 KB.
เอกสารแนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 369 KB.
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคำนิยามกรรมการอิสระ
- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และนิยามกรรมการอิสระ 384 KB.
- คำนิยามกรรมการอิสระ 96 KB.
เอกสารแนบ 4 : แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมข้อมูล
กรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ ก. 58 KB.
- หนังสือมอบฉันทะ ข. 113 KB.
- หนังสือมอบฉันทะ ค. 120 KB.
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 172 KB.
เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 130 KB.
เอกสารแนบ 6 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 183 KB.
เอกสารแนบ 7 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม 139 KB.
เอกสารแนบ 8 : แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 170 KB.

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร