S&P

คณะผู้บริหาร
  • btn-mail
  • btn-print

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
2. นางเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบุคคล
4. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน
5. นายสมจิตร กิติธีระกุล รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่
6. นายจงชนะ จันทมาศ รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหารและฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
7. นายธวัช   ปานเสถียรกุล รองผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการสาขา

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร